تبلیغات
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی - نمونه سوالات المپیاد های علمی سال سوم راهنمایی
 
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی
علمی - آموزشی - كمك درسی
درباره وبلاگ


سلام - من احمد كلانترنژاد فوق لیسانس زمین شناسی و دبیر علوم تجربی ناحیه 6 مشهد مقدس به شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ در جهت كمك به تدریس آسان علوم تجربی و استفاده دانش آموزان و همكاران طراحی شده است و استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.در این مسیر منتظر ارائه پیشنهادها یا انتقادات سازنده تان هستم . با مراجعه به قسمت ابزار مترجم این وبلاگ می توانید مطالب آن را به 36 زبان زنده دنیا ترجمه و مطالعه نمایید.

مدیر وبلاگ : احمد كلانترنژاد
مطالب اخیر
نظرسنجی
دوست دارید چگونه مطالبی در وبلاگ منتشر گردد؟

نمونه سوالات المپیاد های علمی سال سوم راهنمایی

دینی

1- كدام عبارت در مورد علیت صدق می كند؟

الف) انسانها با گذشت زمان كم كم با مفهوم علیّت آشنا شدند  

       ب) قانون علیّت جهان شمول است ولی كل نیست

ج) بین ما و كارهای ما ارتباط مخصوصی وجود دارد كه علیت می گویند

ج) كمك كردن شما ، عامل وجود شماست

2- هر پدیده وجودش وابسته و نیازمند به چیز دیگری است كه آن چیز  ............... نام دارد.

1) علیت      2) معلول          3) علت            4) ارتباط مخصوص

3- در برهان علیت از راه نظم به جهان نمی نگریم بلكه به  .................. پدیده ها نظر می كنیم.

1) هماهنگی         2) همكاری          3) برهان          4) ذات و هستی

4- نیاز به وجود ناظم و خالق در كدام برهان اثبات می شود؟

1) برهان نظم      2) برهان علیت         3) هر دو برهان        4) استدلال

5- خداوند پس از بیان هدفداری از آفزینش در سوره نباء به چه امر مهمی تأكید می كند؟

1) قصاص در آخرت   2) هشدار به كافران    3) تذكر به متقین   4) اینكه روز قیامت و حسابی در پیش است

6- عبارت نادرست كدام است؟

1) در قیامت هیچ كس را بی اذن خداوند یارای سخن گفتن نیست

2) در جهان آخرت هنگام حسابرسی فقط اعمال بد انسان به همراهش می باشد

3) پیامبر (ص) فرمود: زیباترین چیزی كه انسان با خود می برد اخلاق نیكو است

4) همه موارد

7- بهترین و با ارزش ترین نعمت بهشت در كدام گزینه آمده است؟

1) همنشینی با ابرار                  2) رضایت و خشنودی خداوند

3) همنشینی با پیامبران ـ ائمه ـ شهدا      4) قصرهای مجلل و زیبا

8- پیامبراكرم (ص) فرمود: بهشت پوشیده است با  ............... و جهنم پوشیده است با  .............

1) رنجها ـ لذتها        2) لذتها ـ كوششها  3) هوسها ـ رنجها       4) شهوتها ـ مشكلات

9- بنا به فرموده پیامبر اكرم ، چه وقت از قصاص قیامت در امان خواهیم بود؟

1) احیای آن در دنیا                         2) وقتی بهترین توشه داشته باشیم

3) هنگامیكه زیباترین چیز كه اخلاق نیكو است داشته باشیم        4) هنگامیكه از نماز محاسبه شود

10- عذابهای جهنم نمود و نشانه چیست؟

1) كفر و نفاق جهنمیان         2) اعمال جهنمیان    3) عقاید اخروی آنها     4) كوشش و تلاش آنها

عربی

گزینه ناهماهنگ را معلوم كنید.

11-  1) ساده          2) قیاده          3) فجأه           4) حاجه

12- 1) دموع      2) وصول      3) أعشاب          4) أغنام

13- 1) انتشار         2) انتقال         3) انتصار         4) انتراك

14- 1) أَ         2) أین            3) ما             4) ماذا

15- 1) اسره           2) وحیده          3) قیاده          4) نعجه

16- الذّئب لا یأكل  ..............!

1) الماء               2) العشب          3) الطّعام         4) اللحم

17- عین الفعل كدام گزینه فرق دارد؟

1) محروم           2) احرام          3) ارحام          4) تحریم

18- معنی كدام واژه صحیح نیست؟

1) دموع = اشك             2) سَرح = چراندن   3) نبأ = خبر       4) غنم = گوسفند

19- ماضی (تنصران) كدام است؟

1) نصرتما          2) نصرا           3) نصرتا          4) 1 و 3

20- ایتها الطفله أَ .................. علی عمل؟

1) تقدر               2) تقدرین         3) لاتقدر          4) نظرتْ

زبان انگلیسی

21. You see some ………….. of sugar on the table.

 loaves               bars                   lumps                slices

22. He's going …………… the banana into some slices.

 cut                   cuts                             cutting                       to cut

23. It's …………… outside. Take on umbrella , please.

 showery          freezing                      nippy               windy

24. Let's ………… to his song. It sounds treeible.

 not listen           listen not                   don't listen                 not to listen

25. ……………………………..? He looks strang and young.

How is he?       ( b                        What does he like?    ( a  

 What does he look at?   ( c؟                         ?What's he like

26. .................How does he feel? He looks.

 hand some                  awful                          nasty                smart

27. Don't stop? You …………… park here.

 don't have to              mustn't              may not         shouldn't

28. The police …………… a car that goes very fast.

doesn't stop               has to stop                stops                 stop

29.  ?Which word has the same sound as some come

 stop                           box                    open               pump

30........ Have some potatoes. Help yourself. "Have" here means.

 eat                     carry                         take                           pour

تعلیمات اجتماعی

31- نیاز به هماهنگی مؤسسات موجب شكل گیری چه عاملی شده است؟

1) سازمان هلال احمر         2) حكومت          3) مؤسسات آموزش عالی   4) سازمان صدا و سیما

32- كار مؤسسات امروزی در گذشته بعهده  ................. بوده است.

1) روستائیان      2) شهرنشینان      3)  خانواده ها        4) افراد سالمند

33- از نظر شیوه ارتباط مردم و مؤسسات كدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

1) بانكهای قرض الحسنه      2) بانكهای تجاری   3) بانكهای مالی و اعتباری     4) بانك مركزی

34- استقلای مؤسسات از یكدیگر بیانگر چیست؟

1) جدایی          2) بلاتكلیفی       3) تقسیم كار      4) بی تفاوتی

35- استقلال مؤسسات چه نتیجه ی مهمی را به دنبال دارد؟

1) همبستگی و دقت را افزایش می دهد       2) حكومت را ضعیف می كند

3) روحیه سودجویی را افزایش می دهد      4) استقلال ملی را به مخاطره می اندازد

36- در مقایسه جامعه با پیكر انسان كدان گزینه نادرست است؟

1) استقلال افراد در جامعه از استقلال اعضای پیكر كمتر است

2) استقلال افراد از استقلال اعضا بیشتر است

3) فرماندهان اصلی جامعه قابلیت جایگزینی دارند

4) در جامعه كل باید در خدمت جزء باشد

37- هماهنگی جامعه به چه عاملی وابسته نیست؟

1) هماهنگی مؤسسات               2) رعایت قوانین توسط مردم و مؤسسات

3) ضرورت انجام وظیفه توسط هر فرد        4) استقلال مطلق هر یك از مؤسسات از یكدیگر

38- كدام یك از دو مؤسسه ذیل ارتباط بیشتری با هم دارند؟

1) بانك خون و بانك پول             2) محیط زیست و یازمان بهزیستی

3) شهرداری و محیط زیست              4) مدرسه و بیمارستان

39- مؤسسات در جامعه به چه عواملی نیازمندند؟

1) روابط متقابل       2) هماهنگی         3) هر دو          4) هیچكدام

40- برخورد (ارتباط) مؤسسات نسبت به یكدیگر باید چه حالتی داشته باشد؟

1) در پی كشف عیوب و نواقص دیگری باشند       2) مكمل همدیگر باشند

3) از دیگری انتقادات زیادی نمایند            4) نسبت به نتیجه اعمال دیگران بی اعتنا و بی توجه باشند

تاریخ

41- چه شخصیتی مریدان زیادی داشت كه برای دیدنش به اردبیل می رفتند؟

1) شاه اسماعیل صفوی        2) شاه تهماسب      3) شیخ صفی الدین 4) شاه عباس

42- با شكست چه قومی مرزهای ایران از طرف شمال شرقی در عهد صفویه به رود جیحون رسید؟

1) شاه اسماعیل         2) شاه تهماسب      3) شاه  عباس      4) شاه سلطان حسین

43- پس از شكست چالدران و به تصرف در آمدن شهر تبریز توسط عثمانی چه عاملی موجب عقب نشینی آنان از تبریز شد؟

1) تجهیز دوباره قزلباش ها           2) مقاومت و مبارزه ی مردم تبریز         

3) جنگ و گریز شاه تهماسب            4) جنگاوری شاه عباس

44- هدف شاه عباس از واگذار كردن قسمت هایی از غرب و شمال غرب ایران به عثمانی چه بود؟

1) ترس از قدرت عثمانی ها           2) ضعف شاه عباس

3) توطئه های درباری                4) با خیال راحت به جنگ ازبكان برود

45- پرتغالی ها برای چه امری در عصر صفوی به خلیج فارس آمده بودند؟

1) تجارت 2) جنگ با انگلیسی ها      3) تصرف جزایر بحرین و هرمز      4) جنگ با عثمانی ها

46- پس از شاه عباس چند تن از پادشاهان صفوی بر تخت سلطنت تكیه زدند كه بیشتر آن ها افرادی ضعیف و نالایق بودند؟

1) 6 نفر              2) 4 نفر          3) 5 نفر          4) 3 نفر

47- عوامل رونق تجاری در عصر صفوی چه بود؟

1) احداث راه ها       2) برقراری امنیت 3) یكسان نمودن واحدهای اندازه گیری      4) همه موارد

48-  نادر بعد از شكست خوردن شاه تهماسب دوم از عثمانی چه كسی را بر تخت سلطنت نشاند؟

1) شاه عباس سوم       2) پسر خود رضا قلی میرزا   3) خودش را        4) شاهرخ افشار

49- مهم ترین فتح نادر چه بود؟

1) بحرین      2) هندوستان       3) قندهار         4) خوارزم

50- اولین جنگ نادر با اشرف افغان چه نام داشت؟

1) مورچه خورت         2) زرقان          3) مهماندوست      4) كرنال

ادبیات فارسی

51- كدام دسته از گزینه ها هم خانواده نیستند؟

1) صحیح ، صحت     2) معتقد ، متقاعد     3) متحد ، واحد        4) مرجع ، ارتجاع

52- در كدام گزینه سجع به كار نرفته است؟

1) تو نیز سر خویش گیر و راه مجانبت در پیش         2) نه هر كه به قامت مهتر به قیمت بهتر

3) بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت    4) كه یار موافق بود و ارادت صادق

53- در مصراع (فضل خدای را كه تواند شمار كرد) (كه)  ............... است.

1) حرف ربط        2) صفت پرسشی      3) ضمیر پرسشی      4) حرف اضافه

54- در كدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

1) قوس و قزح      2) خباثت          3) اتلاف وقت       4) جویت ملی

55- درباره ی فعل های مشخص شده كدام گزینه درست است؟

(اگر در پهلوی من دزدی نشسته نبودی و نوشته ی مرا نمی خواندی  ، همه ی اسرار خود بنوشتمی.)

1) ماضی مطلق ـ ماضی استمراری       2) ماضی استمراری ـ ماضی مطلق

3) هر دو ماضی ساده             4) هر دو ماضی استمراری

56- كدام گزینه در مورد بیت (بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست         بی دولت آن كه بر همه هیچ اختیار كرد) نادرست است؟

1) خدا : متمم     2) بی دولت : مسند         3) بیت سه جمله         4) اختیار كرد : فعل مركب

57- (توحید گوی او نه بنی آدمند و بس          هر بلبلی كه زمزمه بر شاخسار كرد) مفهوم بیت در كدام گزینه آمده است؟

1) فقط انسان است كه خدا را ستایش می كند         2) ستایش خداوند شایسته ی انسان است

3) آواز بلبل خود نوعی ستایش است             4) خداوند شایسته ی ستایش نیست

58- ساخت دستوری كدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

1) پخت و پز       2) رفت و آمد      3) گفت و گو       4) رفت و روب

59- مفهوم كلی بیت (گر كسی درد دلی گوید تو را از حال خویش      گوش با درد دل آن عاجز دل ریش كن) ؟

1) همیاری          2) همدردی          3) دلسوزی         4) همكاری

60- كدام اثر زودتر تألیف شده است؟

1) كیمیای سعادت   2) بهارستان        3) گلستان         4) دیوان شمس

حرفه و فن

61- یكی از مهمترین مراحل تولید هر محصول فناوری مرحله ی ............... و  ............. مواد است.

1) انتخاب ـ تغییر      2) ارزیابی ـ ساخت     3) انتخاب ـ آزمایش        4) تغییر ـ ارزیابی

62- چه كسی اصلاحاتی روی تایرهای بادی انجام داد و آنها را متناسب با اتومبیل هایی كه تازه اختراع شده بودند تغییر داد؟

1) ادیسون         2) فورد      3) تامسون         4) دانلپ

63- اساس كار فناوران را تشكیل می دهد؟

1) اصول بهداشتی         2) ارزیابی        3) فروش بیشتر      4) اصل استفاده از مواد

64- چرا لباس آتش نشان ها باید انعطاف داشته باشد؟

1) تا در میان شعله های آتش دیده شود             2) تا در حین كار پاره نشود

3) تا مانع حركت آتش نشان ها به هنگام كار نشود       4) تا قابل برش زدن و دوختن باشد

65- ترمز جزء كدام یك از سیستم های فرعی دوچرخه می باشد؟

1) انتقال قدرت        2) هدایت فرمان        3) بدنه یا اسكلت 4) هشدار دهنده

66- كلید تبدیل دارای :

1) یك پیچ غیرمشترك و دو پیچ مشترك         2) دو پیچ مشترك و دو پیچ غیر مشترك

3) یك پیچ مشترك و دو پیچ غیرمشترك     4) یك پیچ مشترك و یك پیچ غیرمشترك

67- در وسایل الكتریكی بیشترین كاربرد را دارد؟

1) موتورهای الكتریكی       2) مولدها         3) كلیدها         4) ترانسفورماتور

68- لوله ی افقی و دو لوله ی تخت زاویه از اجزاء كدام سیستم فرعی دوچرخه می باشد؟

1) انتقال قدرت        2) هدایت فرمان        3) برق رسانی      4) بدنه یا اسكلت

69- به قسمتی از موتور گفته می شود كه در درون موتور دوران می كند؟

1) استاتور        2) بادبزن         3) جاروبك         4) رتور

70- مجموعه جاروبك و جارونگهدار در موتورهای الكتریكی :

1) جریان برق را به استاتور می رساند         2) گرمای داخل موتور را خارج می كند

3) جریان برق را به آرمیچر می رساند          4) برای نگه داشتن قطعات موتور بكار می رود

ریاضی

71- اگر تفاضل مربعات دو عدد اول برابر  117  باشد عدد اول بزرگتر كدام است؟

1) 7         2) 11             3) 13             4) 17

75- عدد           یك عدد چند رقمی است؟

1) 32             2) 68             3) 60             4) 63

فیزیك

81- جسمی بدون سرعت اولیه از ارتفاع  4  متری سقوط می كند. اگر  20  درصد انرژی جسم برای جبران مقاومت هوا تلف شود سرعت جسم در لحظه رسیدن به زمین چند  m/s     است؟ ( )

1) 4         2 )            3) 8         4) 9

82- جسمی از ارتفاع  100 متری رها می شود اگر از اصطكاك صرفنظر نمائیم سرعت جسم در ارتفاع  95 متری چقدر است؟

( )

1) m/s100     2) m/s10

3) m/s95      4) m/s5

83- یك قطعه چوب بر روی سطح شیبداری به زاویه شیب  45  با سرعت ثابت بطرف پائین می لغزد. ضریب اصطكاك لغزشی را بدست آورید.

1) 6/0            2) 9/0            3) 1         4) 4/1

84- در شكل روبرو كه نیروی  N30  بر یك طرف جسم  A  وارد می شود اگر نیروی اصطكاك هر دو جسم با سطح  2/0  وزن آنها باشد مقدار شتاب را بدست آورید و مقدار اصطكاك

1)  75/1      2)  2

3)  5/17      4) 8/1

 

87- با نیروی افقی  F  جسمی به وزن  20  نیوتن را به روی دیوار قائمی می فشاریم. اگر ضریب اصطكاك دیوار  2/0  باشد حداقل مقدار  F  چند نیوتن باشد تا جسم به پایین نلغزد؟

1) N 200

2) N 100

3) N 50

4) N90

88- بر جسمی به وزن  N 20  دو نیروی  N5=F  مطابق شكل مقابل اثر می كند. اگر جسم در آستانه حركت قرار گیرد ضریب اصطكاك سطح افقی را بدست آورید.

1) 6/0

2) 9/0

3) 2/0

4) 4/0

شیمی

91- ذرات پرتو   a   (آلفا) از چه اجزایی تشكیل شده است؟

1) 2 پروتون و 2 نوترون             2) 2 پروتون و 2 نوترون و یك الكترون

3) 2 پروتون و یك نوترون        4) 2 پروتون و 3 نوترون

92- در یك اتم الكترون وپروتون در كدام مورد با یكدیگر شبیه هستند؟

1) محل قرار گرفتن   2) جرم       3) میزان بار الكتریكی      4) حركت

93- اشعه آلفا (a)  ، بتا  (b) و گاما  (s) از چه نظر به هم شبیهند؟

1) حنس پرتو       2) انرژی پرتو         3) طول موج        4) منبع انتشار

94- كدام یك از نتایج زیر از آزمایش رادرفور در مورد تابش اشعه آلفا بر ورقه نازك طلا به دست نمی آید؟

1) قسمت اعظم درون اتم را فضای خالی تشكیل می دهد

2) نسبت حجم هسته به حجم اتم ناچیز است

3) بین هسته و الكترون ها ، نیروهای جاذبه وجود دارد

4) ذرات a (آلفا) توانایی عبور از ورقه طلا را دارند

95- كدام گزینه در مورد مدل اتمی تامسون صحیح نیست؟

1) در اتم ذراتی با منفی وجود دارد            2) تعداد الكترون و پروتون در یك اتم خنثی برابر است

3) الكترون ها ، جریان الكتریكی را منتقل می كنند       4) اتم كروی است

زیست شناسی

96- استخوانهای یك پا در مجموع چند عدد می باشد؟

1) 31             2) 32             3) 62             4) 64

97- در سر چه نوع مفصل یا مفاصلی یافت می شود؟

1) ثابت           2) متحرك          3) ثابت و متحرك       4) ثابت و نیمه متحرك

98- شكل مقابل كدام نوع بافت را نشان می دهد؟

1) استخوان       

2) غضروف

3) ماهیچه

4) مغز

99- شكل مقابل مربوط به كدام بخش بدن است؟

1) دست

2) پا

3) سینه

4) گردن

100- كدام عضله سلولهای چند هسته ای دارند؟

1) جدار رگ        2) جدار لوله گوارش        3) بازو      4) جدار لوله های تنفسی

101- كدام یك هنگام باز شدن ساعت ، منقبض و منبسط هستند؟

1) جلو بازو ـ پشت بازو             2) جلو بازو ـ سه سر بازو

3) سه سر بازو ـ جلو بازو           4) سه سر بازو ـ پشت بازو

102- به كدام یك سلول ماهیچه ی اسكلتی گفته می شود؟

1) یك دسته تار عضلانی      2) یك تار عضلانی   3) یك تارچه عضلانی     4) یك عضله

103- دیسك بین مهره ای چه جنسی دارد؟

1) استخوانی       2) غضروفی          3) از جنس مایع بین مفصلی است        4) از جنس اعصاب

104- در غضروف كدامیك را  داریم؟

1) رگ             2) خون            3) بهبودی سریع         4) ماده زمینه ای

105- از استخوانهای سر چند استخوان ثابتند؟

1) 13             2) 7         3) 21             4)

برگرفته ازوبلاگ تخصصی علوم تجربی

نوع مطلب : درسی - آموزش علوم سوم راهنمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 09:01 ب.ظ
لطفا جواب سولات بنویسید

یکشنبه یازدهم اسفند 1392 05:35 ب.ظ
عالی بود فقط اگر میشه جاب هارم بنویسید لطفا
من امیر مهدی تاجالدین هستم. 13ساله.از شهر قم
ادرس وبلاگمم اینه aelm.vcp.ir
چهارشنبه دوم بهمن 1392 07:00 ب.ظ
با سلام و عرض خسته نباشید.مطالب خوب بود ولی اگه میشه سوالات ریاضی رو بیشتر بذارین و سگح سوالات رو بالا ببرین.ممنونم
یکشنبه بیست و نهم دی 1392 12:17 ب.ظ
سلام وبتون خوبه ولی ای کاش سطح سوالاتونو بالا تر میبردین تا با نمونه سوالات جالب تری اشنا شیم اینا خیلی تکرارین .
امیدوارم ناراحت نشین
شنبه چهاردهم دی 1392 06:22 ب.ظ
من در مدرسه آرمینه مصلی نژاد مشهد درس می خوانم اگه میشه یکم سوالات با سطح علمی بالاتر بذارین تا ما هم بیشتر استفاده کنیم اگه میشه آزمایش های شیمی وفیزیک جالب را هم تو وبتون بذارین
ممنون
شنبه چهاردهم دی 1392 06:18 ب.ظ
این سوالات را اگر برایتان امکان دارد به صورت آزمون آنلاین بنویسید
سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 11:20 ب.ظ
عالی بودمرسی دوستتون دارم معلم عزیزم
دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392 08:50 ب.ظ
ببخشید ما 28 فروردین پیمایش علمی داریم با پسرا فقط ما دوتا مدرسه ایم (فرزانگان کرج و شهید سلطانی)برای اینکه روی پسرا رو کم کنیم یه چندتا سوال مفهومی بذارید ممنون میشم
شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 09:20 ب.ظ
راسیاتش من از سوالاتون اصلا خوشم نیوم ما سمپادیا خیلی بالا تر و سخت تر از اینا حل میکنیم اگه میشه چون پونزدهم یک ازمون از سمپاد برای ما میادچنتا سوال خوب و مفهومی بزارید ممنون میشم مرسی(اومید وارم از انتقادم نارحت نشده باشید)
جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 06:57 ب.ظ
ممنونم از سایت خوبتون . ولی اکه میشه جواب سوالاتم بنویسین
پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389 10:15 ق.ظ
سلام
اسم من علی هست و 13 سالمه.(سوم راهنمایی)
مطالبتون واقعا عالی بود من که برای قبولی در تیزهوشان درس میخونم یکم سوالاتتون ساده بود.
اگه میشه چند تا سوال برای تیزهوشان یفرستید.
راستی من از شهر قزوین هستم در مدرسه ی متفکران.
اینم وبلاگ مدرسم:
motafakkeran.blogfa.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
free counters