تبلیغات
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی - نمونه سوالات علوم تجربی دوم راهنمایی
 
احمد كلانترنژاد - دبیر علوم تجربی
علمی - آموزشی - كمك درسی
درباره وبلاگ


سلام - من احمد كلانترنژاد فوق لیسانس زمین شناسی و دبیر علوم تجربی ناحیه 6 مشهد مقدس به شما خوش آمد می گویم . این وبلاگ در جهت كمك به تدریس آسان علوم تجربی و استفاده دانش آموزان و همكاران طراحی شده است و استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.در این مسیر منتظر ارائه پیشنهادها یا انتقادات سازنده تان هستم . با مراجعه به قسمت ابزار مترجم این وبلاگ می توانید مطالب آن را به 36 زبان زنده دنیا ترجمه و مطالعه نمایید.

مدیر وبلاگ : احمد كلانترنژاد
مطالب اخیر
نظرسنجی
دوست دارید چگونه مطالبی در وبلاگ منتشر گردد؟
سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 :: نویسنده : احمد كلانترنژاد

سوالات چهار گزینه ای پایه دوم

1- كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟
الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبدیل شیر به پنیر ج) تصعید نفتالین د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها


2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟
الف) انحلال پذیری در آب ب) قابلیت مفتول شدن ج) جلا پذیری د) اكسید شدن خود به خودی


3- برای خاموش كردن آتش در بغضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند.
الف) سرد كردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی


4- كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟
الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته
ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال د) خشك شدن لباس خیس در باد


5- انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟
الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


6- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟
الف) دیده شدن نور چراغ قوه ب) انعكاس نور از روی سطح آب
ج) تشكیل سایه د) شكستن نور در منشور


7- مقدار زاویه A در شكل مقابل چند درجه است؟
الف) 35 ب) 70 ج) 45 د) 55


8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور كدام یك از نورها بیش از بقیه شكسته می شوند؟
الف) آبی ب) قرمز ج) نارنجی د) سبز


9- با توجه به تصویر مقابل قطعه های AوB به ترتیب از راست به چپ عبارتند از :
الف) عدسی كاو – آینه ی تخت ب) عدسی كوژ – آینه ی كاو
ج) عدسی كاو – آینه ی كاو د) عدسی كوژ – آینه ی كوژ


10- بسامد كدام یك از فنر های زیر بزرگ تر است؟
الف)           ب)                 ج)              د)
11- اگر بسامد یك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟
الف) 5/0 ب) 50 ج) 5/2 د) 250


12- كدام یك از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
الف) رادیویی ب) صوتی ج) فرابنفش د) نور مرئی


13- كدامیك از امواج زیر برای استریل كردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟
الف) فروسرخ ب) اشعه ی ایكس ج) گاما د) میكروویو


14- كدام یك از جملات زیر صحیح است ؟
الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود.
ب)افزایش دمای یك ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود.
ج) افزایش دمای یك ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
د) بین انرپی درونی یك ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.


15- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود.
الف) همرفت و رسانایی ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


16- كدام یك از كانی های زیر كانی ثانویه است؟
الف) كوارتز ب) فلدسپات ج) تالك د) میكا


17- كدام یك از كانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟
الف) مس ب) كوارتز ج) گوگرد د) گرافیت


18- كدام یك از سنگ های زیر آذرین درونی است؟
الف) گرانیت ب) بازالت ج) ریولیت د) ماسه سنگ


19- كدام یك از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی سیمانی است؟
الف) سنگ گچ و بازالت ب) مرمر و كنگلومرا ج) سنگ گچ و كنگلومرا د) گرانیت و ماسه سنگ


20-كدام یك از سنگ های زیر رسوبی است؟
الف) گرانیت ب) مرمر ج) بازالت د) زغال سنگ


21- احتمال وجود فسیل در كدام یك از سنگ های زیر وجود دارد؟
الف) مرمر ب) بازالت ج) ماسه سنگ د) گرانیت


22- میزان تغییرات فیزیكی و شیمیایی در كدام افق یا لایه ی خاك كمتر از بقیه است؟
الف) افقC ب) گیاخاك روی افق A ج) افقA د) افق B


23- كنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است.
الف) پوسته ب) هسته ج) دیواره ی سلولی د) سیتوپلاسم


24- كدام یك از گزینه های زیر مربوط به بافت خون است؟

الف)      ب)           ج)              د)

25- كدام یك از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراكنده اند ؟
الف) حركتی – تنفسی ب) گوارشی – عصبی ج) گردش خون – ارتباطی د) دفع ادرار – تولید مثل


26- بیماری شب كوری ( اختلال بینایی در نور كم) در اثر كمبود ویتامین .......در بدن به وجود می آید.
الف) ب) ج) د)


27- كدام یك از مواد زیر برای اینكه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش گوارش ندارند؟
الف) چربی ب) پروتئین ج) مواد نشاسته ای د) آمینواسید


28- شكل مقابل تصویر ساده شده ی دستگاه گوارش انسان است . بخش های AوBوC به ترتیب (از راست به چپ) عبارتند از:
الف) مری – لوزالمعده (پانكراس ) – آپاندیس
ب) نای – كبد – راست روده
ج) مری – كبد – آپاندیس
د) نای – لوزالمعده (پانكراس) – راست روده


29- در كدامیك از بخش های زیر آنزیم گوارشی ترشح نمی شود؟
الف) معده ب) دوازدهه ج) دهان د) مری


30- جذب كدام ویتامین بدون كمك شیره های گوارشی انجام نمی شود؟
الف) E ب)B  ج) C   د) A


سوالات تشریحی پایه دوم
1- آب اكسیژنه ماده ای شیمیایی است كه در اثر حرارت یا نور به آب و
وگاز اكسیژن تجزیه می شود. در دو لوله ی آزمایش مقدار مساوی
آب اكسیژنه ریخته , لوله ی آزمایش شماره ی 1 را حرارت می دهیم
و گاز اكسیژن تولید شده را جمع آوری می نماییم . در لوله ی آزمایش شماره 2
مقدار كمی گرد اكسید منگنز می ریزیم و س÷س لوله آزمایش را به آرامی
حرارت داده و گاز اكسیپن تولید شده را جمع آوری می كنیم سپس نمودار
مربوط حجم گازاكسیژن تولید شده نسبت به زمان در هر دو لوله ی آزمایش
را رسم می كنیم .
الف) چه عاملی باعث شده گاز اكسیژن تولید شده در لوله ی آزمایش شماره ی 2 بیش تر از لوله ی آزمایش شماره ی 1 باشد؟

ب) اگر در لوله ی آزمایش دیگری (لوله آزمایش شماره ی 3) به مقدار مساوی دو لوله قبلی آب اكسیژنه بریزیم و فقط به آن مقداری گرد اكسید منگنز اضافه كنیم:
- پیش بینی كنید مقدار گاز اكسیژن تولید شده در این لوله به هركدام از لوله های آزمایش شماره ی 1 و 2 كمتر است یا بیشتر ؟

- منحنی مربوط به پیش بینی خود را بر روی نمودار بالا رسم كنید.2- كدام یك از ابزار های نوری زیر می توان با استفاده از نور خورشید كاغذی را آتش زد؟ چرا؟
آینه ی تخت – عدسی كوژ – آینه ی كوژ – عدسی كاو

3- توضیح دهید چگونه با استفاده از عدسی كوژ و یك عدسی كاو می توان تصویر یك جسم را بر روی پرده را تشكیل داد؟(بهتر است برای كامل كردن پاسخ خود شكل مربوط به پاسخ خود را رسم نمایید)4- آزمایشی طراحی كنید كه نشان دهد اندازه ی تصویری كه از یك جسم بر روی صفحه تشكیل به فاصله ی جسم از منبع نور بستگی دارد.5- در یك امتحان عملی معلم سه تكه سنگ در اختیار حامد قرار دارد و به او گفت : اگر این سه تكه سنگ شامل : ماسه سنگ – بازالت و گرانیت باشند چگونه می توانید هركدام از این سنگ ها را بشناسید. حامد با آوخته های قبلی خود به راحتی توانست بازالت را از دو سنگ دیگر تشخیص دهد اما نتوانست دو سنگ باقی مانده را به درستی از هم تشخیص دهد.
الف) فكر می كنید حامد با استفاده با استفاده از چه ویژگی هایی توانست سنگ بازالت را از دو سنگ دیگر تشخیص دهد؟
ب) اگر شما بخواهید به حامد كمك كنید از كدام ویژگی یا ویژگی ها برای تشخیص برای تشخیص سنگ های گرانیت و ماسه سنگ از یكدیگر استفاده می كنید؟

6- با استفاده از كلمات داده شده نقشه مفهومی زیر را كامل كنید.
(مواد غذایی , كره , برنج , گوشت , چربی , سیب زمینی , پروتئین , ماهی , تخم مرغ , قند , روغن

7- هرگاه تكه ای نان را برای مدت چند دقیقه بجویم احساس مزه ی شیرین می كنیم . علت را توضیح دهید.

8- علت این كه در طول زمان روزه داری میزان قند خون تقریبا ثابت می ماند را حد اكثر در دو سطر توضیح دهید.

-----------------------------------------------------------------------

الف )سئوالات كامل كردنی : لطفاٌ جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.

 برای شناسایی مواد از خواص……………ماده مانند بو، رنگ،و نقطه ذوب كمك گرفته می شود.

2-…………جامد شكننده زرد رنگی است كه در دمای 119 درجه ذوب می شود.(ص2)

3- گوگرد در هوا می سوزد وبه گاز سمی و خفه كننده ………… تبدیل می شود. (ص4)

4- در تغییر شیمیایی ساختار ذره ای یا…………ماده تغییر می كند و ماده جدیدی با خواص متفاوت تولید می شود.(ص3)

5- تغییراتی كه عموما با آزاد كردن انرژی همراهند تغییر………….گویند.(ص5)

6- تولید سولفید آهن از آهن وگوگرد یك واكنش ………….است.(ص5)

7-…………نخستین كسی بود كه برای عناصر مختلف نمادهای تصویری معرفی نمود.(ص8)

8- امروزه برای نمایش هرعنصر به جای استفاده از نشانه های تصویری دالتون از ……………استفاده می شود.(ص9)

9- نماد فسفر …….………ونماد اكسیژن…….………است.(ص9)

10- نمایش هر تركیب شیمیایی بوسیله نماد عنصر سازنده اش را……………..گویند.(ص11)

11- مولكول هایی كه از صدها هزار اتم ساخته شده اندرا……..………گویند مانند ………….(ص12)

12P4 - نام…….………وH2O2 نام………………می باشد.(ص 13)

13- به ان دسته از مواد سوختنی كه برای تامین ………………. سوزانده می شوند سوخت گویند.(ص17)

14- در واكنش …………………یك تركیب با عنصر سازنده اش به تركیب های ساده تر تبدیل می شوند.(ص18)

15-…………….سرعت یك واكنش شیمیایی را افزایش می دهند ولی خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند.(ص22)

16- به اجسامی كه ازخود نور تابش كنند منیر یا……………….گویند.(ص25)

17- به اجسا می كه نور را از خود عبور می دهند ولی اجسام از پشت آنها به و ضوح دیده نمی شود…………گویند.(ص26)

18- كسوف یا خسوف زمانی رخ می دهد كه زمین ، ماه و خورشید روی یك ………………باشند .(ص28)

19- در بازتاب نور از سطح یك جسم ،همواره زاویه ………………وبازتاب برابرند.(ص30)

20- تصویر در آینه تخت ومحدب همواره ……………………است.(ص31و34)

21- كج شدن یا تغییر مسیر نور را ………………………….گویند.(34)

22- شكست نور برای پرتوهایی از نور كه به طور ……………از یك محیط به محیط دیگر وارد میشوند رخ نمی دهد.( ص36)

23- در هنگام شكست نور ………………… بیش تر و نور قرمز كمتر از همه رنگهای نور تغییر مسیر می دهد.(ص36)

24- در ساخت بسیاری از ابزارهای نوری مانند دوربین ها از عدسی …………………استفاده می شود.(ص39)

25- دوره را با نماد ………… وبسامد را با نماد ……………نشان می دهند.(ص42)

26- موج در هر محیط با سرعت معینی منتشر می شود كه به آن ………………..گویند.(ص45)

27- طیف موج الكترومغناطیسی از موج …………..تا موج متوسط را شامل می شود.(ص49)

28- به مجموعه انرژی ذرات سازنده هر ماده……………….آن ماده می گویند.(ص53)

29- انرژی درونی هر ماده به انرژی جنبشی وانرژی ………………ذرات سازنده آن ماده بستگی دارد.(ص53)

30- سرد سازی معمولى با استفاده از ……………………انجام می شود.(ص66)

31- دستگاهی گه انرژی گرمایی را به ………………… تبدیل می كند نام دارد . (ص 6)

32- موتور جت …………… ندارد و سوخت آن ……………… است . ( ص 69)

33- سیارات منظومه شمسی به دو گروه ……………… مانند و مشتری مانند تقسیم می شوند . ( ص 73)

34- عطارد و …………… قمر ندارد. (ص74)

35- قسمت خمیری گوشته را ……………… گویند . (ص 76)

36- پوسته سنگی و سخت زمین به همراه قسمت سنگی گوشته را …………… گویند . (ص 77)

37-………… مواد طبیعی و خالص هستند كه انسان و دیگر موجودات در بوجود آوردن آنها د خالتی نداشته اند .(ص78)

38- كوارتز ، ……… و ………… از كانیهای اولیه محسوب می شوند . (ص80)

39- كانی رسی یك كانی…………… است كه از تجزیه ……………… بوجود می آید .(ص 80)

40- گروهی از كانی های ثانویه مانند …………… دز اثر گرما . فشار زیادی كه تحمل كرده اند به وجود آمده اند . ( ص 81)

41- مقاومت یك سنگ در مقابل خراشیده شدن را……………… گو یند . ( ص 82)

42- گوگر د همیشه به رنگ ………… فیروزه به رنگ ……… و گرافیت به رنگ ………… است .(ص 83)

43- علاوه بر حرارت .و فشار ……………… نیز نقش مخمی در ذوب شدن سنگها دارد .(ص 85)

44- تفاوت اصلی سنگهای آذرین بیرونی و درونی در …………………… است . (ص 86)

45- مرغوبیت یك سنگ دگرگون شده بستگی به میزان……… و …… دارد كه زمانی در زیرزمین تحمل كرده است .(ص90)

46- از دگزگون شدن ماسه سنگ ،سنگ …………… و از دگرگون شدن گرانیت ، سنگ ……… به وجود می آید . (ص91)

47- سنگ مادر سنگی است كه در آن ……………… تشكیل می شود . ( ص 91)

48- زغال سنگ نوعی سنگ………… است كه از باقی ماندن ………… در بین لایه های رسوبی و در طول زمان تشكیل شده است . (ص94)

49- زغال كك در صنایع …………… برای جدا سازی نا خالصی های …………… استفاده می شود .(ص95)

50-بعضی از كانی ها به دلیل رنگ ………… سختی و از همه مهمتر كمیاب بودن به عنوان جواهر به كار می روند . (ص98)

 

 ب ) سئـــــــوالات صحیح و غلط: جملات صحیح و غلط را مشخص كنید :

51- سیتوپلاسم ورود و خروج مواد از سلول را كنترل می كند.( ) ص100

52- اندازه سلول های بدن بین 1/. تا 01/. میلیمتر تغییر می كند.( ) ص101

53- پوسته سلول توانایی انتخاب دارد و هر چه را كه لازم دارد از محیط می گیرد.( ) ص102

54- هر چه سلول كوچكتر باشد ورود و خروج مواد آسانتر صورت می گیرد.( ) ص102

55- مجموعه ای از بافتها كه یك كار بر عهده دارند را دستگاه می گویند.( ) ص104

56- به مجموعه سلول های مشابه كه كار یكسانی دارند بافت گویند.( ) ص104

57- پروتئین ها و نمك ها از مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند.( ) ص105

58- به موادی كه فقط در بدن جانداران ساخته می شود مواد آلی گویند.( ) ص105

59- سلولز كربو هیدراتی است كه دیواره سلول های گیاهان را تشكیل می دهد.( ) ص106

60-از اتصال تعداد زیادی گلوكز ،نشاسته و قند معمولی تولید می شود.( ) ص106

61- نمك ها و پروتئین ها وظیفه ماده سازی و ترمیم را در بدن به عهده دارند.( ) ص106

62- از اجتماع آمینو اسید ها پروتئین به وجود می آید.( ) ص108

63- كربو هیدرات ها بیشتر از چربی ها برای بدن انرژی فراهم می كنند.( ) ص108

64- آب + چربی گلیسرول + اسید چرب ( ) ص109

65- تنها كاری كه چربی در بدن انجام می دهد محافظت از بدن در برابر سرماست. ( ) ص108

66- اگر ویتامین D به بدن نرسد سلولهای استخوانی نمی توانند از كلسیم استفاده كنند. ( ) ص110

67- ویتامین K به وسیله پوست در برابر نور آفتاب ساخته می شود.( ) ص110

68- یك كالری مقدار گرمایی است كه می تواند یك كیلو گرم آب را یك درجه گرم كند.( ) ص 112

69- خوردن میوه وسبزی باعث بهتر كار كردن دستگاه گوارش می شود .( ) ص 114

70- كبد و لوز المعده جزء دستگاه گوارش نیستند. ( ) ص 119

71- تعداد دندانهای نیش 8 عدد است.( ) ص120

72- دوازدهه محل ورود ترشحات كبد و لوزالمعده است. ( ) ص121

73- كار دهان فقط تغییر شیمیایی در غذا است.( ) ص121

74- هر آنزیم فقط بر ماده معینی تاثیر می كند .( ) ص123

75- بعضی آنزیم ها از جنس پروتئین اند. ( )ص123

76- مقدار اضافی قند خون به صورت گلیكوژن در كبد ذخیره می شود. ( ) ص128

77- خون یك نوع بافت است كه سلولهای آن در مایع شناورند.( ) ص130

78- گلبول های سفید و قرمز هر دو در مغز استخوان ساخته می شوند .( ) ص130

79- عمر پلاكت ها بین 5 تا 9 روز است و هسته كوچكی دارند. ( ) ص131

80- خون وسیله انتقال مواد ورابط سلولهای بدن است.( ) ص132 و 133

81- اوره ماده ای است سمی كه در كبد ساخته می شود .( ) ص132

82- خون گروه B دارای آنتی ژن B است. ( ) ص134

83- خون گروه O آنتی كور ضد A وB دارد.( ) ص134

84- باریك بودن مویرگ در بالا بردن فشار خون تا ثیر دارد .( ) ص138

85- خون سیاهرگی معمولاً غلیظتر از خون سرخرگی است. ( ) ص139

86- دیواره نای استخوانی است تا از بسته شدن آن جلوگیری شود. ( ) ص 144

87- تركیب گلوكز وچربی با اكسیژن به منظور تبدیل به ملكولهای كوچكتر، را تنفس گویند. ( ) ص143

88- علت تبادل گاز ها در خون تفاوت در مقدار آنها ست. ( ) ص148

89- كلیه اندام تنظیم كننده تر كیب خون است .( ) ص151

90- كلیه مقدار آب و نمك خون را تنظیم می كند. ( ) ص150

 

 ج ) سئولات تشریحی :

91- واكنش گرماگیر را تعریف كنید. ص5

92- منظور از خواص فیزیكی ماده چیست ؟ ص2

93- واكنش تولید سولفید آهن را به صورت معادله نمادی و نوشتاری بنویسید. ص14

94-منظور از قانون پایستگی ماده چیست ؟ ص15

95- انرژی شیمیایی را تعریف كنید. ص15

96- منظور از اكسایش چیست ؟ یك مثال بزنید. ص17

97- واكنش تركیب یا سنتز را تعریف كنید. ص18

98- سرعت یك واكنش شیمیایی را چگونه تعیین می كنند؟ ص20

99- عوامل مؤثر بر سرعت واكنش های شیمیایی را بیان كنید . ص21

100- كاتالیزگر چیست؟ یك مورد كاربرد آن را بیان كنید. ص22

101- (الف) جسم منیر به چه جسمی می گویند؟ (ب) منظور از جسم كدر چیست؟ ص25و26

102- خصوصیات تصویر در آینه تخت را بیان كنید. ص31

103- قانون بازتاب نور را بیان كنید. ص30

104- (الف) به چه آینه ای محدب یا كوژ گفته می شود؟ (ب) خصوصیات تصویر در این نوع آینه چیست؟ ص32و34

105- منظور از شكست نور چیست؟ ص34

106- (الف) طیف نور چیست؟ (ب) كدام طیف نور بیشتر تغییر مسیر میدهد؟ ص36

107- منظور از فاصله كانونی عدسی چیست؟ ص38

108- خصوصیات تصویر در عدسی واگرا چیست؟ ص39

109- دوره را با ذكر نماد ان تعریف كنید. ص42

110- فركانس را با ذكر نماد آن تعریف كنید. ص42

111- (الف) سرعت انتشار موج چیست؟ (ب) طول موج یعنی چه؟ ص45

112- منظور از چشم صوت چیست؟ ص47

113- انواع وسایل صوتی را نام ببرید. ص47

114- تفاوت موج های صوتی و الكترومغناطیسی چیست؟ (2مورد) ص49

115- موج های صوتی را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسیم می كنند؟ (نام ببرید) ص48

116- منظور از امواج فروصوت چیست؟ ص48

117- كاربرد امواج فراصوت در پزشكی چیست؟ ص48

118- (الف) منظور از اترژی درون یك ماده چیست؟ (ب) وبه چه چیزی بستگی دارد؟ ص53

119- تفاوت دما و گرما چیست؟ ص54

120- (الف) منظور از گرمای نهان انجماد چیست؟ (ب) چه رابطه ای با گرمای نهان ذوب دارد؟ ص55

121- گرمای نهان ذوب را تعریف كنید. ص55

122-تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی با همرفت چیست؟ ص56و57

123- تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و تابش چیست؟ ص56و61

124- سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی چیست؟ ص60

125- در شوفاژ چند جریان همرفتی وجود دارد؟ نام ببرید. ص65

126- چرا لوله های سیاه پشت یخچال های خانگی همیشه داغ است؟ ص67

127- تفاوت موتور اتومبیل و جت در چیست؟ ص69

128- مراحل یك موتور چهار زمانه را نام ببرید و در مورد آن شرح دهید. ص68

129- چرا موشك به راحتی می توانذ از جو زمین خارج شود؟ ص70

130- سیارات داخلی را با ذكر خصوصیات آنها نام ببرید. ص73

131- شهاب و شهاب سنگ چه تفاوتی با هم دارند؟ ص74

132- چند مورد از روش های غیر مستقیم مطالعه زمین را نام ببرید. ص75و76

133- لایه های تشكیل دهنده زمین را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید. ص76

134- منظور از سنگ كره و نرم كره چیست/ ص76و77

135- مواد سازنده گوشته را نام ببرید. ص76

136- هسته بیشتر از چه عناصری ساخته شده است؟ ص76

137- كانی را تعریف كرده و دو مثال بزنید. ص78

138- كانی ثانویه را تعریف كرده و سه مثال بزنید. ص80و81

139- به چه جسمی متبلور گفته می شود؟ ص81

140- منظور از سختی و جلای یك كانی چیست؟ ص82و83

141- انواع سنگ های آذرین را نام برده و بگوییدتفاوت اصلی انها در چیست؟ ص84تا86

142- سنگ های آذرین بیرونی چگونه تشكیل می شود؟ یك نمونه نام ببرید. ص84تا86

143- (الف) منظور از رسوب چیست؟ (ب) ترتیب ته نشین شدن رسوبات را از ساحل به دریا نام ببرید. ص87

144- دو ویژگی برجسته سنگ های رسوبی را نام ببرید. ص89

145- سنگ های رسوبی چگونه تشكیل می شوند یك مثال بزنید. ص90و91

146- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چیست؟ ص93

147- سنگ پوششی چیست؟ ص93

148- زغال سنگ چگونه تشكیل می شود؟ ص94

149- سه مورد از كاربرد كانی ها در صنایع را بنویسید. ص96 تا 98

150- قسمتهای سازنده سلولهای بدن را نام ببرید. ص100

151- عنا صر سازنده پروتئین ها را نام ببرید. ص102

152- مواد آلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. ص105

153- نقش ویتامین ها و نمك ها در بدن چیست؟ ص106

154- چه موادی در بدن نقش انرژی زایی (سو خت) دارند؟ ص106

155- سه نوع كربوهیدرات را نام ببرید. ص106

156- آمینو اسید چیست؟ ص108

157- ملكول های سازنده چربی ها را نام ببرید. ص108و109

158- دو مورد از نقش چربی ها را در بدن بنویسید. ص108

159- كدام ویتامین ها می توانند در خود بدن ساخته شوند؟ چگونه؟ ص110

160- عمل پتاسیم یا سدیم را در بدن بیان كنید. ص111

161- واحد انرژی چیست؟ آن را ( واحد ) تعریف كنید . ص112

162- پنج گروه مواد غذایی را نام ببرید. ص114

163- قسمتهای تشكیل دهنده دستگاه گوارش را به ترتیب نام ببرید. ص119

164- اجزای معده را نام ببرید. ص121

165- صفرا در كجا تولید می شود؟ نقش آن در بدن چیست؟ ص122

166- نقش آمیلاز بزاق و شیره معده در بدن چیست؟ ص124

منبع: http://www.oloom222.blogfa.com/post-1.aspx

نوع مطلب : درسی - آموزش علوم دوم راهنمایی، نمونه سوال، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه سوم فروردین 1397 01:36 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of forum posts!

online cialis order cialis from india cialis australian price we choice free trial of cialis cialis tablets australia cialis farmacias guadalajara cialis price in bangalore only best offers 100mg cialis cialis ahumada cialis for sale
یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1396 08:55 ب.ظ

Incredible many of valuable tips.
we like it cialis soft gel buy cheap cialis in uk generic cialis in vietnam cialis 5 mg scheda tecnica how much does a cialis cost cialis in sconto cialis kaufen wo does cialis cause gout tesco price cialis acquistare cialis internet
جمعه چهارم اسفند 1396 09:46 ق.ظ
سلام به همه، چطور همه چیز را می فهمم، هر کس بیشتر از این وب سایت می گیرد، و نظرات شما برای بازدیدکنندگان جدید مناسب است.
دوشنبه هشتم آبان 1396 10:18 ب.ظ
That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very precise info… Appreciate your
sharing this one. A must read article!
دوشنبه هشتم آبان 1396 03:47 ب.ظ
سلام! آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این درست باشد.

بدون شک من از وبلاگ شما لذت می برم و منتظر پست های جدید هستم.
دوشنبه هشتم آبان 1396 12:08 ب.ظ
whoah this blog is fantastic i really like studying your
articles. Stay up the great work! You already know, lots of individuals are hunting around
for this information, you can help them greatly.
سه شنبه ششم فروردین 1392 01:12 ب.ظ
خیلی خیلی خوب بود واقعا این وبلاگ در اینترنت یکه از این وبلاگ قشنگ وزیبا در هیچ جا ندیده بودم که الآن دیدم
شنبه پنجم اسفند 1391 06:29 ب.ظ
your weblag is good
شنبه پنجم اسفند 1391 06:27 ب.ظ
کاشکی که سوالات همه ی دروس توی این وبلاگ عالی بود جای همه شون خالی بود
شنبه پنجم اسفند 1391 06:25 ب.ظ
وبلاگتون عالیه فقط جای سوالات زیست خالیه.
جمعه سیزدهم بهمن 1391 10:14 ب.ظ
اطلاعات جمع آوری کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چهارشنبه یکم آذر 1391 09:43 ب.ظ
عالی بود.خیلی ممنونم.به وبلاگ علمی من و دوستم هم سری بزنید.
باتشکر
البته باید ببخشید که این مطلب رو تو وب خودم هم گذاشتم.
جمعه هجدهم آذر 1390 12:16 ب.ظ
خیلی خوب بود
شنبه دوازدهم آذر 1390 06:57 ب.ظ
جواب اطلاعات جمع اوری کنیدرو می خواستم
جمعه بیستم خرداد 1390 03:42 ب.ظ
خیلی خوب بود
پنجشنبه یازدهم آذر 1389 12:23 ب.ظ
چهارشنبه هفتم مهر 1389 04:46 ب.ظ
perfekt bood
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
free counters